Trong thời buổi công nghệ ngày càng phát triển nhanh. Song song với nó là nhu cầu bảo mật ngày càng nâng cao. Trước đây mình từng dựng một vài dịch vụ web, tuy nhiên có một số ứng dụng cần phải thông qua SSL. Mình có tìm hiểu trên mạng và cuối cùng cũng đã thành công.

http la gi tim hieu ve giao thuc http va httpsĐối với các bạn lập trình viên thì việc tạo một môi trường local để test trước sản phẩm cũng như debug là một yêu cầu tối thiểu cần phải có. Trên internet cũng có khá nhiều bài viết làm sao để tạo self-signed SSL cho localhost để có thể test thử HTTPS. Hôm nay mình xin mạn phép tổng hợp lại trên đây, hi vọng sẽ giúp được nhiều bạn cũng đang gặp phải vấn đề cảnh báo NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID do không ai chứng thực cho SSL của chúng ta.

Tạo Certificate Authority

Trước tiên bạn cần phải làm cho mình tự trở thành một nhà cung cấp chứng chỉ (giống như các nhà cung cấp chứng chỉ hiện tại như GlobalSign, Comodo, DigiCert, …) và thông báo cho trình duyệt rằng những chứng chỉ được tạo bởi Certificate Authority do chúng ta cung cấp là hợp lệ. Để làm việc này bạn dùng Openssl để tạo nhé.Tạo root Certificate Authority (CA) bằng việc đầu tiên là tạo private key:

openssl genrsa -des3 -out rootCA.key 2048

Sau khi nhập lệnh này, chúng ta thực hiện nhập pass phase để tạo. Kết quả có dạng:

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.........+++
......................................+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for rootCA.key:
Verifying - Enter pass phrase for rootCA.key:

Sau khi đã có private key, chúng ta tạo root certificate:

openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -sha256 -days 1825 -out rootCA.pem

Khi thực hiện lệnh này, nó sẽ hỏi pass phase của file rootCA.key mà chúng ta vừa nhập ban nãy, bạn hãy nhập chính xác vào và thực hiện điền một số thông tin nó yêu cầu, kết quả có dạng như sau (dữ liệu demo do mình nhập):

Enter pass phrase for rootCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:VN
State or Province Name (full name) [Some-State]:Ha Noi  
Locality Name (eg, city) []:Ha Noi
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ITvip
Organizational Unit Name (eg, section) []:Information Technology
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ITvip
Email Address []:itpro@gmail.com

Sau khi thực hiện xong, bạn sẽ nhận được 2 files là rootCA.key và rootCA.pem. Vậy là bạn đã trở thành một Certificate Authority ( Chỉ có tác dụng trên local thôi nhé) .

 

Azdigi

Tiếp theo chúng ta tạo SSL cho chính bản thân mình từ 2 files trên.

Tạo HTTPS cho local site

Đầu tiên, chúng ta tạo một private key cho domain local (mình sẽ chọn domain là test-ssl.local):

openssl genrsa -out test-ssl.local.key 2048

Sau đó tạo CSR (Certificate Signing Request):

openssl req -new -key test-ssl.local.key -out test-ssl.local.csr

Chúng ta sẽ được hỏi các thông tin như lần trước tạo root CA:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:VN
State or Province Name (full name) [Some-State]:Ha Noi
Locality Name (eg, city) []:Ha Noi
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Test SSL
Organizational Unit Name (eg, section) []:Information Technology
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:test-ssl.local
Email Address []:namnv609@gmail.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Các bạn có thể tùy nhập các thông tin mà các bạn muốn. Phần A challegen password và An optional company name các bạn có thể bỏ rỗng.

Bước tiếp theo, chúng ta thực hiện tạo một file config để định nghĩa Subject Alternative Name (SAN) cho SSL này. Chúng ta thực hiện tạo file:

vi test-ssl.local.ext

Và nhập nội dung bên dưới:

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1 = test-ssl.local

Bạn có thể thêm nhiều DNS.x = <Domain bạn muốn>. Nhưng ở đây mình chỉ sử dụng cho chính domain này thôi. Giờ chúng ta sẽ tạo certificate cho domain:

openssl x509 -req -in test-ssl.local.csr -CA rootCA.pem -CAkey rootCA.key -CAcreateserial \
-out test-ssl.local.crt -days 1825 -sha256 -extfile test-ssl.local.ext

Khi này chúng ta sẽ được hỏi pass phase của rootCA.pem, bạn nhập pass phase mà bạn đã sử dụng lúc tạo rootCA.key. Vậy là xong, lúc này chúng ta sẽ có các file sau:

 • test-ssl.local.key: Private key
 • test-ssl.local.csr: Certificate Signing Request
 • test-ssl.local.crt: Signed certificate

Vậy là xong. Bây giờ chúng ta có thể thêm HTTPS cho local domain của chúng ta với private key file và certificate file rồi. Mình sẽ thực hiện luôn demo với NginX ( Bạn cần phải cài NginX trước khi thực hiện tiếp nhé, ở đây mình không hướng dẫn phần này).

Cài đặt HTTPS với NginX

Đầu tiên, tạo thư mục để chứa code:

mkdir -p /var/www/test-ssl

Sau đó, tạo file index.html với nội dung đơn giản để hiển thị:

vi /var/www/test-ssl/index.html

Nội dung file index.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Test SSL Local</title>
</head>
<body>
 <h1>Hello, HTTPS :D</h1>
</body>
</html>

Tiếp theo, chúng ta tạo một virtual host cho NginX:

sudo vi /etc/nginx/sites-available/test-ssl

Nội dung file virtual host:

server {
 listen 443 ssl;

 server_name test-ssl.local;

 ssl_certificate   /path/to/test-ssl.local.crt;
 ssl_certificate_key /path/to/test-ssl.local.key;
 ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
 ssl_ciphers     HIGH:!aNULL:!MD5;

 location / {
  root /var/www/test-ssl;
  index index.html index.htm;
 }
}

Sau đó, tạo symlink đến thư mục /etc/nginx/site-enabled để enable virtual host (trên thực tế, bạn có thể tạo file trực tiếp vào thư mục này mà không cần phải tạo vào site-available, nhưng mình khuyến khích các bạn không nên làm trực tiếp như thế. Để lúc mình muốn disable virtual host chỉ cần xóa symlink là xong mà không hề ảnh hưởng đến file virtual host gốc):

sudo ln -s /etc/nginx/site-available/test-ssl /etc/nginx/site-enabled

Khởi động lại NginX:

sudo service nginx restart

Tiếp theo, chúng ta sẽ trỏ domain của chúng ta về localhost bằng cách thêm nội dung sau vào file /etc/hosts:

sudo vi /etc/hosts

Thêm dòng sau:

127.0.0.1  test-ssl.local

Nhưng đến bước này vẫn chưa hẳn là bạn đã được một SSL xanh lét vì các trình duyệt chưa có thông tin về root certificate (chứng chỉ gốc) của chúng ta. Chúng ta sẽ sang bước tiếp theo, nó cực kỳ quan trọng để SSL của chúng ta trở nên xanh tươi.

Cài đặt Root Certificate cho các trình duyệt

Sau đây là hướng dẫn cho mọi người làm sao để cài đặt root certitficate cho Chrome và FireFox nhé.

Google Chrome

Đầu tiên, mở Google Chrome và truy cập vào đường dẫn sau: chrome://settings/certificates. Sau đó, bạn chọn tab Authorities và nhấp vào IMPORT rồi chọn file rootCA.pem mà chúng ta vừa tạo ban nãy. Sau khi chọn file đó, chúng ta sẽ có màn hình sau:

ff07ec1f 52ad 4602 b62e a3c7d30c01b9

Bạn chọn tất và bấm OK là xong.

d07f6987 4f7c 49b1 9ba5 a8e15a947848

Mozilla Firefox

Đầu tiên, mở Mozilla Firefox lên và truy cập vào đường dẫn sau: about:preferences#privacy. Sau đó, bạn kéo xuống dưới cùng của trang, tại phần Certificates chúng ta nhấp vào View Certificates…, tại popup này, bạn chọn tab Authorities rồi nhấp vào Import… và chọn file rootCA.pem mà chúng ta vừa tạo ban nãy. Sau khi chọn file, chúng ta sẽ có màn hình sau:

5f866c60 d0ac 4993 8df8 6c547f81cb7c

Thực hiện chọn tất cả và bấm OK là xong.

3a74bfdd 48fa 4aa5 bdf9 9138ca5c2c38

Vậy là xong. Giờ chúng ta thử thực hiện tạo HTTPS cho một website ở local để xem kết quả.

Vậy là xong, bây giờ bạn thử truy cập vào https://test-ssl.local để xem kết quả nhá. Chúng ta sẽ được một trang HTTPS hoàn hảo mà không hề bị màn hình warning và cũng không có dấu gạch chéo đỏ lòm ở trên thanh địa chỉ.

2a8b9c52 7fe0 461e 9682 bbc42f2fc797

afe25b26 fa51 4e4e 93f5 2bdb6519a9db

35efe8d2 daf8 45a9 b7ee baa058119f28

Vậy là bạn đã thành công rồi nhé.

Lời kết

Từ bây giờ, bạn có thể tự tạo thêm nhiều HTTPS cho local site với root CA mà chúng ta đã tạo (bạn chỉ cần thực hiện từ bước Tạo HTTPS cho local site trở đi).

5/5 - (9 bình chọn)Nhận thông báo qua email
Nhân thông báo cho
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bạn thích bài viết này, viết bình luận nhé.x