Category Archives: Mạng Máy Tính

mohinhtcpiplagi
TCP/IP là gì? Chức năng của các tầng TCP/IP

TCP/IP là gì? TCP/ IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol – Giao thức điều khiển...

Network Cable (Cáp mạng)
[Phần 2] Các Thành Phần Tạo Lên Một Hệ Thống Mạng

Các Thành Phần Thiết Bị Giúp Tạo Lên Một Hệ Thống Mạng Để sử dụng...

dia chi ip la gi 1
Địa chỉ IP là gì ? phân biệt IPv4 và IPv6

Địa chỉ IP (IP viết tắt của Internet Protocol – giao thức Internet). Là số...

mạng máy tính
[Phần 1] Mạng máy tính là gì ?

Mạng máy tính là gì ? Mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều...